myID.be®

Algemene voorwaarden

V1.1.5 - Ingangsdatum: 21 december 2023

Doel

De volgende voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u, de eindgebruiker die de Diensten gebruikt om zich te identificeren ("U") en U2U Consult NV, met maatschappelijke zetel te 1731 Asse, Z. 1 Researchpark 110, België, met bedrijfsnummer BE 0477.765.085 België ("U2U Consult"), eigenaar van de myID.be® website ("myID.be®") en de mobiele toepassing myID.be® (de "myID.be® App") (gezamenlijk de "Diensten" genoemd).

Deze overeenkomst regelt Uw gebruik van de diensten.

Door de toegang tot of het gebruik van de Diensten, gaat U akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst (de "Overeenkomst").

Beschrijving van de diensten

myID.be® is een OpenID Connect Identity Provider. myID.be® ondersteunt het gebruik van twee verschillende elektronische identificatiemechanismen: de Belgische elektronische identiteitskaart (eID) en de myID.be® App. U kunt zich dus rechtstreeks authenticeren met uw eID of met de myID.be® App die geactiveerd wordt op basis van een eID-authenticatie.

myID.be® bevat passende veiligheidsmaatregelen, zoals blijkt uit de ISO 27001-certificering van het myID.be®-platform

Uw gebruik van de Diensten is gratis.

Uw verplichtingen en aanvaardbaar gebruik van de Diensten

U verklaart en garandeert dat U de rechtmatige eigenaar bent van de elektronische identiteitskaart en van het (de) mobiel toestel (toestellen) dat (die) U gebruikt in het kader van de Diensten.

U gaat ermee akkoord dat de myID.be® App strikt persoonlijk is, d.w.z. dat deze enkel gebruikt mag worden door de natuurlijke persoon wiens elektronische identiteitskaart werd gebruikt om de myID.be® App te activeren. U mag het gebruik van uw myID.be®-account niet overdragen aan een andere persoon.

U gaat ermee akkoord uw eID onmiddellijk te blokkeren als u zich bewust wordt van een van de volgende omstandigheden:

 1. Verlies of diefstal van Uw eID.
 2. Onrechtmatige toegang of enige poging daartoe tot Uw eID.

U gaat ermee akkoord om Uw myID.be® App onmiddellijk te blokkeren als U zich bewust wordt van een van de volgende omstandigheden:

 1. Verlies of diefstal van Uw mobiel toestel.
 2. Onrechtmatige toegang of een poging daartoe tot uw mobiel toestel.

Bovendien gaat U ermee akkoord de volgende passende preventieve veiligheidsmaatregelen te implementeren en toe te passen bij het gebruik van de Diensten:

 1. U moet Uw myID.be® App PIN-code te allen tijde geheim houden, d.w.z. dat U deze niet aan derden mag meedelen en deze nergens mag noteren.
 2. U moet te allen tijde discreet handelen bij het invoeren van Uw myID.be® App PIN-code, om te voorkomen dat een derde kennis kan nemen van Uw PIN-code.
 3. U mag geen toestemming geven aan een andere persoon om uw mobiel toestel te gebruiken terwijl de myID.be® App daarop is geïnstalleerd.
 4. U mag de vingerafdrukken of enig ander biometrisch element van een andere persoon (inclusief Uw familie, ouders, kinderen, vrienden) niet activeren op Uw mobiel toestel.
 5. U mag de myID.be® App niet activeren op een mobiel toestel dat geroot of gejailbreakt is.
 6. U moet alle updates voor de myID.be® App en voor uw mobiele besturingssysteem zonder onnodige vertraging installeren.

U2U Consult of haar commerciële partners kunnen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot of activiteiten op de Diensten als gevolg van Uw tekortkoming van enige bepaling van dit artikel.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verbindt U zich ertoe U2U Consult te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle schade of verliezen die U2U Consult of haar commerciële partners lijden als gevolg van Uw tekortkoming van enige bepaling van dit artikel.

Links naar andere diensten

De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door U2U Consult. Het opnemen van een link impliceert geen ondersteuning door U2U Consult van dergelijke websites en U2U Consult is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites.

Intellectuele eigendom en gebruikerslicentie

U erkent dat U2U Consult eigenaar is van alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de Diensten en de daarin gebruikte software of documentatie, alsmede alle knowhow die daarmee verband houdt. Dit omvat tevens alle rechten, titels en belangen met betrekking tot eventuele intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat de Diensten door U2U Consult zijn ontwikkeld, gecompileerd, voorbereid, herzien, geselecteerd en gestructureerd door toepassing van beoordelingsmethoden en -standaarden die zijn ontwikkeld en toegepast door de inzet van aanzienlijke tijd, moeite en budget waardoort zij waardevolle intellectueel eigendom zijn van U2U Consult. Alle huidige en toekomstige rechten met betrekking tot bedrijfsgeheimen, octrooien, auteursrechten, merken, knowhow en andere eigendomsrechten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot rechten op alle toepassingen en registraties met betrekking tot de Diensten, zullen, tussen U en U2U Consult, te allen tijde het enige en exclusieve eigendom zijn en blijven van U2U Consult.

U2U Consult verleent U een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije en herroepbare licentie voor het gebruik van de Diensten die onder deze Overeenkomst vallen. De duur van een dergelijke licentie is beperkt tot de duur van de Overeenkomst.

U gaat akkoord met het respecteren van alle intellectuele eigendomsrechten van U2U Consult. Meer bepaald is het verboden om:

 1. ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Diensten te kopiëren of delen van de Diensten te vertalen, te decompileren, te reverse-engineeren of anderszins te wijzigen;
 2. de Diensten te gebruiken om inbreuken te plegen op auteursrechten, octrooien, merken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten of op de publiciteits- of privacyrechten van eender welke persoon;
 3. de Diensten te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend of haatdragend is, of die op een andere manier lichamelijke schade of letsel tegen een groep of een individu bevordert of op een andere manier in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
 4. de Diensten te gebruiken voor het opslaan of verspreiden van inhoud die pornografie bevat;
 5. de Diensten te gebruiken om malware, spyware, virussen, Trojaanse paarden, wormen of soortgelijke software uit te voeren die de Diensten of het systeem of de computer van andere gebruikers of derden kunnen beschadigen;
 6. een systeem of netwerk, inclusief dat van de Diensten, te proben, te scannen of de kwetsbaarheid ervan te testen;
 7. de beveiligings- of authenticatiemaatregelen te wijzigen, te overtreden of te omzeilen, met inbegrip van die van de Diensten, alsook iedere poging hiertoe;
 8. zonder toestemming, valse identificatiegegevens te verstrekken of zich voor te doen als een andere gebruiker om toegang te krijgen tot een account, computers of netwerken die verband houden met de Diensten;
 9. de werking van de Diensten te verstoren met behulp van een (automatisch) systeem;
 10. zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van delen van de Diensten waaromtrent U geen machtiging tot toegang of gebruik heeft verkregen;
 11. andere activiteiten uit te voeren die strafrechtelijk verboden zijn of die de rechten van anderen schenden, of instructie te geven over illegale activiteiten.

U2U Consult kan Uw account en de toegang tot de Diensten opschorten of beëindigen bij overtreding van dit artikel. Een dergelijke beëindiging vereist geen voorafgaande kennisgeving van U2U Consult. Evenmin zal een dergelijke beëindiging U enig recht geven op het vorderen van enige schadevergoeding van U2U Consult.

Herroepingsrecht

Door gebruik te maken van de Diensten erkent U dat de diensten worden uitgevoerd met Uw uitdrukkelijke toestemming. U doet dus vanaf dat moment afstand van uw herroepingsrecht. U kunt echter te allen tijde het gebruik van de Diensten stopzetten en de myID.be® App van uw mobiel toestel of toestellen verwijderen.

Duur en beëindiging

Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst gaat in op de datum waarop U deze Algemene Voorwaarden accepteert. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Beëindiging van de overeenkomst

U gaat ermee akkoord dat U2U Consult, met of zonder opgaaf van reden, Uw toegang tot de Diensten met onmiddellijke ingang kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Onverminderd het voorgaande, kan U2U Consult in de volgende omstandigheden Uw gebruik van de Diensten beëindigen:

 1. inbreuken of schendingen van deze Overeenkomst of andere hierin opgenomen overeenkomsten of richtlijnen;
 2. gerechtelijke verzoeken of verzoeken van andere overheidsinstanties;
 3. een verzoek van U (zelf geïnitieerde beëindiging van de Diensten);
 4. onverwachte technische problemen;
 5. langere periodes van inactiviteit.

U2U Consult behoudt zich het recht voor om op Uw kosten de volledige controle uit te oefenen over de verdediging en de afhandeling van elke claim die onderworpen is aan Uw vrijwaring op grond van deze overeenkomst.

Wijzigingen van deze overeenkomst

U2U Consult behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door gewijzigde voorwaarden op de myID.be® website te plaatsen. U2U Consult raadt U aan om de Algemene Voorwaarden regelmatig na te zien op eventuele updates of wijzigingen, die van kracht zullen zijn vanaf de datum van Uw aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

U2U Consult kan de levering van de Diensten, of de beschikbaarheid van de Diensten op een bepaald toestel, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan U, permanent of tijdelijk stopzetten of wijzigen.

Als de Diensten of de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, betekent Uw voortgezet gebruik van de Diensten dat U akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden of de gewijzigde Diensten.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

U2U Consult kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies, die direct of indirect het gevolg is van:

 1. Uw inbreuk op de bepalingen vermeld onder "Uw verplichtingen en aanvaardbaar gebruik van de Diensten".
 2. Uw inbreuk op de bepalingen vermeld onder "Intellectuele eigendom en gebruikerslicentie".
 3. Elke tekortkoming in de dienstverlening van een contractpartner van U2U Consult waarop U2U Consult in het kader van de levering van de Diensten een beroep doet.
 4. Overmacht van blijvende of tijdelijke aard bij het uitvoeren of verder uitvoeren van de Overeenkomst, ongeacht of de overmacht al dan niet voorzienbaar was.

De Diensten worden geleverd "as is" en "as available". U2U Consult verleent geen enkele garantie en wijst alle expliciete en impliciete garanties en verklaringen af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige impliciete garantie van geschiktheid van de Diensten voor een welbepaald doel, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U2U Consult garandeert niet dat de toegang tot de Diensten ononderbroken of vrij van gebreken zal zijn of dat gebreken daarin zullen worden verholpen.

In geen geval zijn U2U Consult, haar partners, agenten, werknemers, bestuurders, licentiehouders of gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, punitieve of gevolgschade (zelfs als zij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van Uw gebruik van of als gevolg van Uw vertrouwen in enige content of enige dienst gelinkt aan myID.be® of de myID.be® App. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verlies van gebruik of gegevens, het verlies van omzet, inkomen of winst of enige schade wegens bedrijfsonderbreking, voortvloeiend uit of op enige manier gerelateerd aan de Diensten, zelfs als U2U Consult is geadviseerd of gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies, en ongeacht of dergelijke schade of verlies al dan niet te voorzien was. Onverminderd het voorgaande, is de totale aansprakelijkheid van U2U Consult, haar partners, agenten, werknemers, bestuurders, licentiehouders of gelieerde ondernemingen voor alle claims met betrekking tot de Diensten niet hoger dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van U2U Consult is verzekerd.

Vrijwaring

U verbindt zich ertoe om U2U Consult, haar partners, agenten, werknemers, bestuurders, licentiehouders of gelieerde ondernemingen te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en financiële kosten, die voortvloeien uit, of mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit:

 1. Uw schending van deze Overeenkomst;
 2. Uw inbreuk op enig recht van derden, met inbegrip van eventuele intellectuele eigendomsrechten;
 3. elke andere overtreding van U tegen eender welke andere toepasselijke regelgeving;
 4. iedere andere schade die aan derden wordt toegebracht door gegevens die door U op de Diensten zijn opgeslagen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken die bevoegd zijn over de maatschappelijke zetel van U2U Consult.

Diversen

Vierhoekenbeding

Deze Overeenkomst vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen U en U2U Consult met betrekking tot het gebruik van de Diensten, en vervangt alle andere overeenkomsten, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Diensten.

Splitsbaarheidsbeding

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst als nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst en het resterende deel van de betrokken bepaling, volledig van kracht voor zover wettelijk mogelijk.