myID.be®

Privacy policy

V2.0.1 - Ingangsdatum: 8 november 2022

Wanneer u myID.be® gebruikt, deelt u persoonlijke informatie met U2U CONSULT SA/NV, waarvan de zetel gevestigd is in Z. 1 Researchpark 110, 1731 Asse, België, onder het nummer BE0477.765.085 en die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn uiterst belangrijk voor ons. We beperken de informatie die we verzamelen tot wat nodig is om u onze diensten te leveren en we doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om uw informatie te beschermen.

Welke informatie verwerkt U2U CONSULT?

Informatie die u verstrekt

Wanneer u aanmeldt op myID.be® of een van de applicaties van onze partners met uw elektronische identiteitskaart (eID), ontvangen en bewaren wij het Authenticatiecertificaat dat op uw eID is opgeslagen. Uit dat certificaat lezen we uw naam, rijksregisternummer en nationaliteit.

We gebruiken uw rijksregisternummer om u te identificeren en authenticeren, zoals bedoeld in § 5 van Artikel 8 van de wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals gewijzigd door Artikel 14 van de wet van 25 november 2018 (2018/32324).

Wanneer u aanmeldt op myID.be® of op een van de applicaties van onze partners, wordt zowel het eigenlijke aanmelden als het tijdstip waarop dit gebeurde, geregistreerd.

U verstrekt deze gegevens op vrijwillige basis en u stemt er op die manier mee in dat wij ze opslaan en verwerken. De diensten van myID.be® kunnen niet worden geleverd zonder de nodige elementen van uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Cookies

Wanneer u de website bezoekt of de dienst gebruikt, kunnen wij “cookies” - een stukje informatie dat op uw computer is opgeslagen - gebruiken om de website of dienst in staat te stellen uw browser te identificeren terwijl u bent ingelogd en om ons in staat te stellen uw online transacties te verwerken. Wij koppelen de informatie die wij in cookies opslaan niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die u op onze website indient. Sessiecookies helpen ons uw identiteit te verifiëren en zijn nodig om de dienst te gebruiken. De sessiecookies die we kunnen gebruiken zijn:

  • .Session: worden gebruikt om te onthouden dat u bent ingelogd. Deze cookie bevat geen andere persoonlijk identificeerbare informatie dan een ondoorzichtige identificatie en is gecodeerd.
  • .ui_locales: wordt gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, als u deze hebt gewijzigd ten opzichte van de standaardtaal van uw browser.

De persistente cookies die we kunnen gebruiken zijn:

  • .Consent: wordt gebruikt om te onthouden dat u ons privacybeleid heeft geaccepteerd.

Het gebruik van cookies door onze partners valt niet onder ons privacybeleid. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geblokkeerd, inclusief de cookies die aan onze dienst zijn gekoppeld. Gebruikers die de mogelijkheid van hun browser om cookies te accepteren uitschakelen, zullen in staat zijn om onze website te bezoeken, maar zullen niet in staat zijn om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst.

Logbestanden

Zoals bij de meeste websites, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan we deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internet protocol (IP) adressen, browser type, internet service provider (ISP), verwijzende/uitgaande pagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en clickstream gegevens.

We kunnen deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, gebruiken om trends te analyseren, om de website te beheren, om de bewegingen van gebruikers te volgen terwijl ze op de site zijn en om demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersbasis als geheel.

Ondersteuning

U kan contact met ons opnemen voor ondersteuning of om een vraag te stellen. Hierbij verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt. Voor deze diensten kunnen wij beroep doen op verwerkers. Zij verwerken de ontvangen gegevens uitsluitend voor ons en in opdracht van ons en met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij delen geen gegevens met hen en zij hebben dan ook geen toegang tot uw authenticatiegegevens of uw gebruiksgegevens van onze applicatie. Zij zullen enkel gegevens met ons delen met betrekking tot uw contactname.

Hoe gebruikt U2U CONSULT mijn informatie?

U2U CONSULT verzamelt uw persoonlijke informatie en andere informatie over uw gebruik van de dienst.

  • om de dienst te verzekeren en aan u ter beschikking te stellen,
  • om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor facturatie, identificatie en authenticatie,
  • om contact met u op te kunnen nemen over uw gebruik van de dienst, voor onderzoeksdoeleinden,
  • om de inhoud en de functionaliteit van de website en de dienst in het algemeen te verbeteren.

Wanneer U2U CONSULT van plan is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan hierboven genoemd, zullen zij u voorafgaand aan die verdere verwerking voorzien van informatie over dat andere doel en van alle relevante verdere informatie.

In overeenstemming met de Belgische wet zal het elektronische authenticatiecertificaat, dat het rijksregisternummer van de burger bevat, zo lang worden bewaard als nodig is om de elektronische handtekening of authenticatie te bewijzen.

Zonder afbreuk te doen aan de vorige paragraaf, zullen de gegevens die ons worden verstrekt zoals hierboven beschreven, voor elke aanmelding of poging tot aanmelding worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar, te beginnen met het moment van aanmelding of poging tot aanmelding.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

U2U CONSULT wil er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U kunt de informatie die myID.be® over u heeft verzameld bekijken door aan te melden op de myID.be® website.

Het recht op correctie - U hebt het recht om U2U CONSULT te vragen om alle informatie die u onjuist acht te corrigeren. U heeft ook het recht om U2U CONSULT te vragen om informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is, aan te vullen. Dit alles in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

U hebt ook de mogelijkheid om uw gegevens bij te werken door aan te melden met een bijgewerkte elektronische identiteitskaart. Om de informatie op uw elektronische identiteitskaart bij te werken, dient u contact op te nemen met uw lokale overheid.

Het recht op verwijdering - In overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming heeft u het recht om U2U CONSULT te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U2U CONSULT zal op dit verzoek afzien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens en zal alleen de in het verleden verstrekte persoonlijke gegevens blijven opslaan voor bewijskrachtige doeleinden zoals hierboven beschreven.

Het recht om de verwerking te beperken - In overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming heeft u het recht om U2U CONSULT te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - In overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door U2U CONSULT.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens - In overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming heeft u het recht om U2U CONSULT te verzoeken de door ons verzamelde gegevens over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.

Het recht op herroeping - U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, meld u dan aan op de myID.be® website en gebruik dan het contactformulier om ons te contacteren, of mail ons: support@myid.be.

Eventuele vragen zullen binnen een maand na ontvangst van een dergelijk verzoek worden beantwoord.

Deelt myID.be® informatie met derden?

Wij zullen, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, persoonlijke informatie doorgeven aan onze partnerorganisaties, wanneer u onze dienst gebruikt om aan te melden op hun applicaties.

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met derden die namens ons gegevens verwerken. Deze derden zijn gegevensverwerkers die namens ons handelen en wij geven hen geen toestemming om uw gegevens openbaar te maken of te gebruiken op welke manier dan ook, behalve zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid. Dit kan vereisen dat je persoonlijke informatie wordt overgedragen van je huidige locatie naar de kantoren en servers van U2U CONSULT en deze geautoriseerde derden. Je gegevens zullen de Europese Unie niet verlaten.

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven als we verplicht zijn door de wet of juridische processen, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims.

We kunnen niet-persoonlijke, beknopte of groepsstatistieken over onze klanten, verkopen, verkeerspatronen en gerelateerde website-informatie verstrekken aan gerenommeerde derde partijen, maar deze statistieken zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.

We kunnen getuigenissen van klanten op onze website plaatsen die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten. We vragen de toestemming van de klant voordat we de getuigenis plaatsen om hun naam te plaatsen, samen met hun getuigenis. Als u uw getuigenis wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op via support@myID.be.

Behalve zoals beschreven in dit beleid, zal U2U CONSULT geen persoonlijke informatie geven, verkopen, verhuren of uitlenen aan derden, anders dan zoals beschreven in dit beleid.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet door ons worden gecontroleerd. Houd er rekening mee dat wij, U2U CONSULT, niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken van dergelijke andere sites. We raden u aan om u ervan bewust te zijn wanneer u onze site verlaat en om de privacyverklaring te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die door U2U CONSULT wordt verzameld.

Hoe beschermt U2U CONSULT mijn informatie?

We handhaven passende veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Deze technologieën helpen ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en betrouwbaar zijn en alleen beschikbaar zijn voor u en voor degenen die u geautoriseerde toegang hebt verleend. Wanneer u gevoelige informatie op onze website invoert of verbinding maakt met onze service, versleutelen we de overdracht van die informatie met behulp van Transport Layer Security (TLS). Echter, geen enkele gegevensoverdracht via het internet of informatieopslagtechnologie kan gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u vragen heeft over de veiligheid op onze website, kunt u contact met ons opnemen via support@myID.be.

Hoe gaat u mij op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid?

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. U kunt de meest recente versie van dit Privacybeleid op elk moment bekijken op myID.be/privacy. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen we dit melden door middel van een mededeling op deze site voordat de wijziging van kracht wordt. Uw enige mogelijkheid tot herstel, als u de voorwaarden van dit Privacybeleid niet accepteert, is het stopzetten van het gebruik van de site en de service.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via support@myID.be.

Hoe kunt u contact opnemen met de juiste instantie

Indien u een klacht wenst te melden of indien u van mening bent dat U2U CONSULT uw bezorgdheid niet op een bevredigende manier heeft behandeld, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Adres: Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel